Štatút súťaže

Štatút súťaže a úplné znenie pravidiel

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže "Nebuď otrok drog 5" a je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len "štatút").

I. Účel súťaže

Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

II. Organizátor súťaže

(1) Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 37/B (ďalej len „TASR“ alebo „organizátor“).

(2) Organizátor realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

III. Termín konania súťaže

(1) Súťaž prebieha od 08.10.2018 do 03.12.2018.

(2) Súťažný vedomostný kvíz je sprístupnený od 08.10.2018 do 02.12.2018, 12:00 hod.

(3) Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené 03.12.2018 na webovej stránke www.nebudotrokdrog.sk

IV. Súťažiaci a osobné údaje

(1) Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môžu stať žiaci II. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl, osemročných gymnázií a študenti stredných škôl so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí splnia ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

(2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ani osoby týmto osobám blízke (§ 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca v súťaži je osobou podľa predchádzajúcej vety, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

(3) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že:

  • a) v prípade, ak nie je plnoletý, získal od svojho zákonného zástupcu všetky potrebné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené s účasťou v súťaži, resp. v mene súťažiaceho ich poskytol jeho zákonný zástupca,
  • b) všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé a je si vedomý, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,
  • c) si je vedomý, že za účelom informovania súťažiaceho o tom, či bol vyžrebovaný a získal cenu, organizátor zverejní jeho meno a priezvisko na stránke www.nebudotrokdrog.sk.

(4) Zapojením sa do súťaže súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca bez výhrad súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a berie na vedomie, že organizátor bude na účely jeho účasti v súťaži (vrátane vyhodnotenia súťaže, zverejnenia výsledkov žrebovania a odovzdania výhry) spracúvať jeho osobné údaje a/alebo osobné údaje jeho zákonného zástupcu v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, názov školy a ročník navštevovaný súťažiacim (ďalej len „osobné údaje“).

(5) Osobné údaje spracúva organizátor v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v skratke GDPR) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania osobných údajov súťažiaceho resp. jeho zákonného zástupcu je nevyhnutnosť ich spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej sa súťažiaci stáva zmluvnou stranou.

(6) Súťažiaci a/alebo jeho zákonný zástupca sa s pravidlami ochrany osobných údajov ako aj svojimi právami ako dotknutej osoby môže oboznámiť na webovej stránke organizátora: http://www.tasr.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov

(7) Organizátor súťaže sa zaväzuje, že osobné údaje účastníkov súťaže budú spracované výhradne pre potreby súťaže a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.

V. Predmet, priebeh a podmienky účasti v súťaži

(1) Úlohou súťažiaceho je správne zodpovedať všetky otázky v rámci vedomostného kvízu o drogách.

(2) Na každú kvízovú otázku existuje len jedna správna odpoveď.

(3) Po správnom zodpovedaní všetkých otázok je súťažiaci povinný v prípade záujmu o zapojenie sa do záverečného žrebovania o ceny vyplniť kontaktný formulár, pozostávajúci z nasledovných údajov: meno a priezvisko, názov navštevovanej školy, kraj, v ktorom sa škola nachádza, navštevovaný ročník v plnom tvare (napr. 6.B, oktáva), adresu trvalého bydliska a telefonický kontakt. V prípade žiakov a študentov do 18 rokov je súťažiaci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov navštevovanej školy, kraj, v ktorom sa škola nachádza, navštevovaný ročník v plnom tvare (napr. 6.B, oktáva), adresu trvalého bydliska, meno a priezvisko svojho zákonného zástupcu a telefonický kontakt na zákonného zástupcu. Nevyplnený, neúplný, alebo nesprávne vyplnený formulár znamená vylúčenie zo súťaže a nemožnosť získania ceny.

(4) Zapojiť sa do vedomostného kvízu a byť zaradený v záverečnom žrebovaní je možné v termíne od 08.10.2018 do 02.12.2018, 12:00 hod. vrátane. Vyplnením kontaktného formuláru každý súťažiaci súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať.

(5) Každý súťažiaci sa môže po úspešnom zodpovedaní otázok vo vedomostnom kvíze zapojiť do záverečného žrebovania len raz. Duplicitne vyplnené kontaktné formuláre budú zo súťaže automaticky vylúčené. Akéhokoľvek manipulatívne konanie s úmyslom ovplyvniť súťaž či záverečné žrebovanie je neprípustné.

VI. Výhry

(1) Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup tovaru v sieti Andrea Shop a Kníhkupectva Martinus. Desiati vyžrebovaní výhercovia získajú nákupné poukážky, každý v celkovej hodnote 250 eur (125+125 eur). Celkovo hodnota poukážok je 2500 eur.

(2) Žrebovanie sa uskutoční na pracovisku organizátora na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave dňa 03.12.2018.

(3) Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t.j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a výhru nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená organizátorom.

(4) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a hodnote.

(5) Na výhru zo súťaže nemá súťažiaci právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.

(6) Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené 03.12.2018 na stránke www.nebudotrokdrog.sk.

VII. Odovzdanie výhry

(1) Za účelom odovzdania výhier sú výhercovia súťaže povinní poskytnúť organizátorovi potrebnú súčinnosť.

(2) Výhry budú výhercom odovzdané, resp. doručené do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.

(3) V prípade, ak výherca odmietne prevziať výhru, alebo výhercu nebude možné z dôvodov na jeho strane kontaktovať, osloví organizátor náhradného výhercu. Nárok na výhru výhercovi, resp. náhradnému výhercovi zaniká, ak výhru odmietol, ak ho nebolo možné kontaktovať, alebo ak sa mu nepodarilo výhru doručiť ani do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.

VIII. Záverečné ustanovenia

(1) Tento štatút je po celú dobu trvania súťaže zverejnený na stránke www.nebudotrokdrog.sk.

(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny doby trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. Zmena štatútu nadobudne účinnosť jeho zverejnením na stránke www.nebudotrokdrog.sk, pokiaľ nie je uvedené inak.

(3) Tento štatút sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave 07. októbra 2018

TASR
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.
MZSR