Štatút súťaže

Štatút súťaže a úplné znenie pravidiel

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže "Nebuď otrok drog 6" a je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len "štatút").

I. Účel súťaže

Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

II. Organizátor súťaže

(1) Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 37/B (ďalej len „TASR“ alebo „organizátor“).

(2) Organizátor realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020.

III. Termín konania súťaže

(1) Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021

(2) Relácie budú postupne sprístupnené od 21. 12. 2020 do 31.01. 2021, 12:00 hod.

(3) Zoznam vyžrebovaných výherných škôl bude zverejnený 20.02. 2021 na webovej stránke www.nebudotrokdrog.sk a na stránke www.skolske.sk.

IV. Súťažiaci a identifikačné údaje

(1) Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môžu stať všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, samospráv, cirkví a ostatných zriaďovateľov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí splnia ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

(2) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že:

  • a) všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé a je si vedomý, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,
  • b) si je vedomý, že za účelom informovania súťažiaceho o tom, či bol vyžrebovaný a získal cenu, organizátor zverejní údaje na stránke www.nebudotrokdrog.sk.

V. Predmet, priebeh a podmienky účasti v súťaži

(1) Úlohou účastníka súťaže (školy) je umiestniť link aspoň jednej zo šiestich relácií „Opýtaj sa hviezdy“ na webovú stránku svojej školy, tak aby bolo umožnené žiakom, rodičom a pedagógom, prípadne iným návštevníkom stránky, reláciu prehrať.

(2) Podmienkou súťaže je, aby príslušná škola zaslala prostredníctvom svojej oficiálnej mailovej adresy link svojej webovej stránky, kde bude viditeľne umiestnený odkaz na reláciu „Opýtaj sa hviezdy“.

(3) Správu je potrebné odoslať, na špeciálne vytvorenú mailovú adresu súťaž@tasr.sk.

(4) Každá škola zasiela do súťaže iba jeden prihlasovací link.

(5) Škola, ktorá sa zapojí do súťaže v termíne od 21. 12. 2020 do 31.01. 2021, 12:00 hod. vrátane, bude zaradená do záverečného žrebovania o vecné ceny.

(6) Účastník súťaže súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať.

(7) Akéhokoľvek manipulatívne konanie s úmyslom ovplyvniť súťaž či záverečné žrebovanie je neprípustné.

VI. Výhry

(1) Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup v celkovej hodnote 1.000,- EUR (slovom tisíc EUR)

(2) Žrebovanie sa uskutoční na pracovisku organizátora na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave dňa 20. 02. 2021.

(3) Organizátor súťaže vyžrebuje tri z prihlásených škôl, ktoré dostanú vecnú cenu.

(3) Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t. j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a výhru nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená organizátorom.

(4) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a hodnote.

(5) Na výhru zo súťaže nemá účastník súťaže právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.

(6) Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené 20. 02. 2021 na stránke www.nebudotrokdrog.sk.

VII. Odovzdanie výhry

(1) Za účelom odovzdania výhier sú výhercovia súťaže povinní poskytnúť organizátorovi potrebnú súčinnosť.

(2) Výhry budú výhercom odovzdané, resp. doručené do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.

(3) V prípade, ak výherca odmietne prevziať výhru, alebo výhercu nebude možné z dôvodov na jeho strane kontaktovať, osloví organizátor náhradného výhercu. Nárok na výhru výhercovi, resp. náhradnému výhercovi zaniká, ak výhru odmietol, ak ho nebolo možné kontaktovať, alebo ak sa mu nepodarilo výhru doručiť ani do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.

VIII. Záverečné ustanovenia

(1) Tento štatút je po celú dobu trvania súťaže zverejnený na stránke www.nebudotrokdrog.sk.

(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny doby trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. Zmena štatútu nadobudne účinnosť jeho zverejnením na stránke www.nebudotrokdrog.sk, pokiaľ nie je uvedené inak.

(3) Tento štatút sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave 20. 11. 2020

TASR
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020.
MZSR