Štatút súťaže

Štatút súťaže a úplné znenie pravidiel

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže "Nebuď otrok drog 4" a je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len "štatút").


I. Účel súťaže

Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.


II. Organizátor súťaže

(1) Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 37/B (ďalej len „TASR“ alebo „organizátor“).

(2) Organizátor realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.


III. Termín konania súťaže

(1) Súťaž bude prebiehať od 18.9.2017 do 11.12.2017.

(2) Súťažné príspevky je možné posielať od 18.9.2017 do 10.11.2017 vrátane.

(3) Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 20.11.2017 27.11.2017 do 10.12.2017, 20:00 hod.

(4) Výsledky hlasovania budú zverejnené 11.12.2017 spolu s menami vyžrebovaných výhercov.

(5) Výhry budú výhercom zaslané alebo odovzdané do 30 dní od vyhlásenia výsledkov hlasovania a mien výhercov.


IV. Súťažiaci a osobné údaje

(1) Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môžu stať žiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí splnia ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

(2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ani osoby týmto osobám blízke (§ 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca v súťaži je osobou podľa predchádzajúcej vety, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

(3) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že:

(a) je plnoletý, alebo nie je plnoletý a všetky súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené súčasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca,

(b) všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé a je si vedomý, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,

(c) udeľuje organizátorovi bezodplatne a dobrovoľne, v súlade s týmto štatútom, bezvýhradný súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska na stránke www.nebudotrokdrog.sk v prípade, že jeho súťažná práca postúpi z rozhodnutia odbornej poroty do finále príslušnej súťažnej kategórie.

(4) Zapojením sa do súťaže súťažiaci bez výhrad súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a berie na vedomie, že organizátor bude na účely jeho účasti v súťaži (vrátane zverejnenia výsledkov súťaže a odovzdania výhry) spracúvať jeho osobné údaje a/alebo osobné údaje jeho zákonného zástupcu v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, názov školy a ročník navštevovaný súťažiacim (ďalej len „osobné údaje“).

(5) Účastník súťaže zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje boli v súvislosti s informáciami o súťaži uverejnené a šírené prostredníctvom internetu po celú dobu trvania tejto súťaže, pričom po skončení účelu spracúvania bude s osobnými údajmi účastníkov súťaže organizátor postupovať v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

(6) Poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovanie podľa pravidiel súťaže uvedenými v tomto štatúte je dobrovoľné. Účastník súťaže môže kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov formou oznámenia adresovanému organizátorovi. Odvolanie súhlasu môže účastník súťaže oznámiť elektronicky na e-mailovú adresu nebudotrokdrog@tasr.sk. Účastník súťaže, ktorý odvolá svoj súhlas počas trvania súťaže, bude zo súťaže vylúčený a stráca nárok na výhru.

(7) Účastník súťaže má právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie a zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Ďalej má právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo, ak došlo k porušeniu zákona č. 122/2013 Z. z. Účastník súťaže pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že osobné údaje účastníkov súťaže budú spracované výhradne pre potreby súťaže a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.


V. Predmet, priebeh a podmienky účasti v súťaži

(1) Úlohou súťažiaceho je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku "Ako by mi drogy skomplikovali život?" a zamerať sa na to, o čo všetko by ako užívateľ drog (ne)dobrovoľne prišiel. Práce môžu byť vyhotovené v literárnej (poézia alebo próza), alebo výtvarnej podobe (s použitím ľubovoľnej výtvarnej techniky s výnimkou počítačových grafických programov). Maximálny rozsah literárnych prác sú dve normostrany (najviac 3600 znakov textu vrátane medzier). Výtvarné práce musia byť vyhotovené v rozmeroch formátu A4 alebo A3.

(2) Súťaž prebehne v celkovo v štyroch súťažných kategóriách. Doručené súťažné práce budú rozdelené podľa príslušnosti autorov na práce žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Súťažné kategórie:

1. Literárne práce - žiaci II. stupňa základných škôl

2. Literárne práce - študenti stredných škôl

3. Výtvarné práce - žiaci II. stupňa základných škôl

4. Výtvarné práce - študenti stredných škôl

(3) Pre zapojenie sa do súťaže pošle súťažiaci literárnu prácu elektronicky na e-mailovú adresu nebudotrokdrog@tasr.sk ako dokument v prílohe e-mailu vo formáte s koncovkou .txt, .doc, alebo .docx. Originály výtvarných prác je potrebné poslať poštou na adresu Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Na obálku, resp. do predmetu e-mailu, je potrebné uviesť heslo „Nebuď otrok drog - súťaž“.

(4) Spolu s prácou je každý súťažiaci povinný uviesť (v prípade výtvarných prác na zadnú stranu práce, alebo na priložený sprievodný list) svoje meno a priezvisko, názov práce, názov školy, navštevovaný ročník, svoju poštovú adresu (kam bude zaslaná prípadná výhra) a kontaktné údaje (emailovú adresu a telefónne číslo). V prípade žiakov a študentov do 18 rokov je súťažiaci povinný uviesť svoje celé meno, názov práce, názov školy, navštevovaný ročník, svoju poštovú adresu a meno a kontaktné údaje (emailovú adresu a telefónne číslo) svojho zákonného zástupcu.

(5) Súťažné práce je možné zasielať v termíne od 18.9.2017 do 10.11.2017 vrátane. Práce, ktoré nebudú zaslané v uvedenom termíne, nebudú zaradené do súťaže. Odoslaním súťažnej práce každý súťažiaci súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Organizátor nebude vracať zaslané súťažné práce ich autorom a nezodpovedá za nedoručenie alebo stratu informácií a súborov zasielaných prostredníctvom siete Internet.

(6) Každý súťažiaci môže poslať len jednu súťažnú prácu v rámci kategórie literárnych prác a jednu v rámci kategórie výtvarných prác. V prípade doručenia viacerých prác v rámci jednej súťažnej kategórie si organizátor vyhradzuje právo ponechať v súťaži len jednu prácu podľa vlastného uváženia. Do súťaže sa možno zapojiť len s vlastnými originálnymi prácami, s ktorými sa súťažiaci nezapojil do iných súťaží.

(7) Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže práce, ktorých autori nedodržali pravidlá a podmienky uvedené v tomto štatúte. Organizátor vylúči zo súťaže tiež práce, ktoré:

a) sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

b) obsahujú vulgárny, sexuálny, násilný, rasistický, alebo inak všeobecne neprijateľný obsah a/alebo ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi,

c) obsahujú slová alebo zobrazenia, ktoré môžu porušovať práva duševného vlastníctva (napr. autorské práva), práva priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky) alebo by mohli predstavovať nekalosúťažné konanie,

d) by mohli akokoľvek poškodiť dobré meno organizátora,

e) sú zjavne nekvalitné (ak nejde o tvorivý zámer), alebo ktoré sa netýkajú zadanej témy.

(8) Odborná porota po uplynutí termínu, dokedy je možné posielať súťažné práce, vyberie spomedzi všetkých doručených prác 10 finalistov v každej súťažnej kategórií. Kritériami výberu finálových prác sú najmä miera naplnenia súťažnej úlohy, zrozumiteľnosť, kvalita spracovania či originalita. Všetky finálové práce budú uverejnené na stránke www.nebudotrokdrog.sk, na ktorej sa 20.11.2017 27.11.2017 spustí hlasovanie verejnosti, ktoré rozhodne o konečnom poradí prác v jednotlivých súťažných kategóriách.

(9) Po kliknutí na tlačidlo "Hlasovať" bude hlasujúci vyzvaný, aby zadal svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaný potvrdzovací odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť pre úspešné započítanie hlasu.

(10) Účasťou na hlasovaní udeľuje hlasujúci súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a berie na vedomie, že organizátor bude na účely realizácie súťaže (vrátane zverejnenia ocenených hlasujúcich a odovzdania ceny pre vyžrebovaných hlasujúcich) a počas jej trvania spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Hlasujúci má práva uvedené v článku IV tohto štatútu.


VI. Výhry

(1) Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup ľubovoľného tovaru v e-shopoch Mall.sk a Bux.sk. Autori finálových prác s najvyšším počtom hlasov získajú poukážky v celkovej hodnote 300 eur (150+150 eur). Druhí v poradí získajú poukážky v celkovej hodnote 200 eur (100+100 eur) a tretí v poradí poukážky v celkovej hodnote 100 eur (50+50 eur). Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 4. až 9. mieste, získajú poukážky v celkovej hodnote 60 eur (30+30 eur). Jednému z finalistov v každej kategórii, ktorý sa neumiestni na prvých troch miestach, bude porotou udelená Cena poroty a namiesto poukážok v hodnote 60 eur (30+30 eur) získa poukážky v celkovej hodnote 200 eur (100+100 eur).

(2) Okrem celkovo 40 finalistov získa ceny aj ďalších 10 súťažiacich, ktorých vyžrebuje organizátor zo všetkých prác, ktoré sa nedostali do finále. Každý z vyžrebovaných získa poukážky v celkovej hodnote 40 eur (20+20 eur). Zo všetkých hlasujúcich vyžrebuje organizátor troch hlasujúcich, ktorí získajú poukážky na nákup ľubovoľného tovaru v e-shopoch Mall.sk a Bux.sk celkovej v hodnote 40 eur (20+20 eur). Žrebovania sa uskutočnia na pracovisku organizátora na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave dňa 11.12.2017.

(3) Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t.j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a výhru nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená organizátorom.

(4) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a hodnote.

(5) Na výhru zo súťaže nemá súťažiaci ani hlasujúci právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.

(6) Mená výhercov súťaže ako aj vyžrebovaných budú zverejnené 11.12.2017 na stránke www.nebudotrokdrog.sk.


VII. Odovzdanie výhry

(1) Za účelom odovzdania výhier sú výhercovia súťaže povinní poskytnúť organizátorovi potrebnú súčinnosť.

(2) Výhry budú výhercom odovzdané, resp. doručené do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.

(3) V prípade, ak výherca odmietne prevziať výhru, alebo výhercu nebude možné z dôvodov na jeho strane kontaktovať, osloví organizátor náhradného výhercu. Nárok na výhru výhercovi, resp. náhradnému výhercovi zaniká, ak výhru odmietol, ak ho nebolo možné kontaktovať, alebo ak sa mu nepodarilo výhru doručiť ani do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.


VIII. Záverečné ustanovenia

(1) Tento štatút je po celú dobu trvania súťaže zverejnený na stránke www.nebudotrokdrog.sk.

(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny doby trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. Zmena štatútu nadobudne účinnosť jeho zverejnením na stránke www.nebudotrokdrog.sk, pokiaľ nie je uvedené inak.

(3) Tento štatút sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.


V Bratislave 12. septembra 2017

Štatút upravený 14. novembra 2017