Chcem súťažiť

Ako sa zapojiť do súťaže?


1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl na Slovensku.


2. Vašou úlohou je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku "Ako by mi drogy skomplikovali život?" a zamerať sa na to, o čo všetko by ste ako užívatelia drog (ne)dobrovoľne prišli. Práce môžu byť vyhotovené v literárnej (poézia alebo próza), alebo výtvarnej podobe (s použitím ľubovoľnej výtvarnej techniky s výnimkou počítačových grafických programov). Maximálny rozsah literárnych prác sú dve normostrany (najviac 3600 znakov textu vrátane medzier), výtvarné práce musia byť vyhotovené v rozmeroch formátu A4 alebo A3.


3. Súťaž prebehne v celkovo štyroch súťažných kategóriách. Práce budú rozdelené na literárne a výtvarné a ďalej podľa príslušnosti autorov na práce žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.


4. Pre zapojenie sa do súťaže pošlite literárnu prácu elektronicky na e-mailovú adresu nebudotrokdrog@tasr.sk ako dokument v prílohe e-mailu vo formáte s koncovkou .txt, .doc, alebo .docx. Originály výtvarných prác je potrebné poslať poštou na adresu Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Na obálku, resp. do predmetu e-mailu, je potrebné uviesť heslo „Nebuď otrok drog - súťaž“.


5. Spolu s prácou nezabudnite poslať (v prípade výtvarných prác na zadnú stranu práce, alebo na priložený sprievodný list) svoje meno a priezvisko, názov práce, názov školy, navštevovaný ročník, svoju poštovú adresu (kam bude zaslaná prípadná výhra) a kontaktné údaje (emailovú adresu a telefónne číslo) - žiaci a študenti do 18 rokov uvedú svoje meno a priezvisko, názov práce, názov školy, navštevovaný ročník, svoju poštovú adresu a kontaktné údaje (emailovú adresu a telefónne číslo) svojho zákonného zástupcu.


6. Súťažné práce posielajte najneskôr do 10.11.2017. Každý súťažiaci môže poslať len jednu súťažnú prácu v rámci kategórie literárnych prác a len jednu v rámci kategórie výtvarných prác.


7. Odborná porota vyberie spomedzi všetkých doručených prác 10 finalistov v každej kategórii. Kritériami výberu sú najmä miera naplnenia súťažnej úlohy, zrozumiteľnosť, kvalita spracovania či originalita. Všetky finálové práce budú uverejnené na stránke www.nebudotrokdrog.sk, na ktorej sa 20.11.2017 27.11.2017 spustí hlasovanie verejnosti, ktoré rozhodne o konečnom poradí prác v jednotlivých súťažných kategóriách.


8. Autori finálových prác získajú poukážky na nákup elektroniky a kníh v hodnote podľa konečného umiestnenia v hlasovaní. V každej kategórii bude udelená Cena poroty a žreb určí víťazov cien spomedzi všetkých prác, ktoré sa nedostali do finále. Kompletný zoznam výhercov bude zverejnený 11.12.2017 na stránke www.nebudotrokdrog.sk.


9. Nezabudnite si prečítať štatút súťaže, kde nájdete úplné podmienky a pravidlá súťaže. V prípade nejasností nás kontaktujte na e-mailovej adrese nebudotrokdrog@tasr.sk.